loopiasecure.com för SSL avvecklas den 25 november 2019 / loopiasecure.com for SSL will be discontinued on November 25, 2019

Avklarat

Loopiasecure.com är ett alias som tidigare skapats för subdomäner i syfte att använda SSL hos oss på Loopia. Vi erbjuder dock sedan flera år tillbaka “riktiga”, mer moderna SSL-certifikat (läs mer på loopia.se/ssl) och loopiasecure.com har därför inte kommit till användning för fler kunder sedan dess.

Som en del i vår ständiga strävan efter att erbjuda våra kunder så säkra och moderna tjänster som möjligt har vi därför beslutat att stänga ner loopiasecure.com-lösningen från och med den 25 november 2019 och istället lägga våra resurser på att utveckla och förbättra våra övriga SSL-tjänster. Vi ber om ursäkt för det eventuella besvär detta medför dig som använder loopiasecure.com idag.

Hur vet jag om jag använder loopiasecure.com idag?

Är du osäker på huruvida du använder loopiasecure.com för SSL eller inte kan du besöka din hemsida och kika på respektive undersidas adressfält. Står “loopiasecure.com” med i webbadressen betyder det att du använder denna lösning idag och att du behöver följa instruktionerna nedan för att sidan ska fortsätta fungera framöver.

Vad behöver jag som använder loopiasecure.com för SSL göra?

Om du använder loopiasecure.com-aliaset för SSL hos Loopia behöver du följa instruktionerna nedan innan den 25 november för att undvika eventuell nertid för din hemsida:

Använder du WooCommerce och/eller Opencart? Följ denna guide för att uppdatera din hemsida.

Använder du någon annan e-handelslösning? Kontakta vår support så hjälper vi dig att se över och justera din hemsida. Vi kan då också hjälpa dig att installera ett nytt SSL-certifikat så att din hemsida fortsätter att hållas säker även i framtiden.


Loopiasecure.com is an alias that was previously created for subdomains for the purpose of using SSL with us on Loopia. However, we have been offering “real”, modern SSL certificates for several years (read more at loopia.com/ssl) and therefore loopiasecure.com has not come into use for more customers since then.

As part of our constant quest to offer our customers as secure and modern services as possible, we have decided to shut down the loopiasecure.com solution from November 25, 2019 and instead devote our resources to developing and improving our other SSL services. We apologize for any inconvenience this may cause you who are using loopiasecure.com today.

How do I know if I’m using loopiasecure.com today?

If you are not sure whether you use loopiasecure.com for SSL or not, you can visit your website and take a look at each page URL in your browser. If “loopiasecure.com” is included in the URL it means that you are using this solution today and that you need to follow the instructions below in order for the page to continue to work.

I’m using loopiasecure.com for SSL today, what do I have to do now?

If you are using the loopiasecure.com alias for SSL at Loopia, you need to follow the instructions below before November 25 to avoid any downtime for your website:

Are you using WooCommerce and/or Opencart? Follow this guide to update your website.

Are you using any other e-commerce solution? Contact our support and we will help you review and adjust your website. We can then also help you to install a new SSL certificate so that your website remains secure in the future.